II. CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN

1. Phạm vi điều chỉnh:

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Xecapcuu115.com và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

Xecapcuu115.com và Khách hàng mua xe của Xecapcuu115.com (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại tiểu mục 4 mục I nêu trên).

3. Địa điểm giao – nhận xe:

Xecapcuu115.com sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở
Xecapcuu115.com trừ trường hợp hợp đồng quy định khác. Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xe của Xecapcuu115.com theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

4. Quy trình giao – nhận:
· Nguyên tắc chung: Xecapcuu115.com chỉ giao xe cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Xecapcuu115.com, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao xe cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao xe không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Xecapcuu115.com có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao xe không thành công. Trong mọi trường hợp Xecapcuu115.com sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
· Trước khi tiến hành bàn giao xe nhân viên Tư vấn bán hàng của Xecapcuu115.com sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài trụ sở địa
chỉ sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Xecapcuu115.com và Khách hàng.
· Tại thời điểm bàn giao- nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng xe, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
· Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao xe sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng xe lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối
thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe.
· Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Xecapcuu115.com đã giao xe và Khách hàng đã nhận xe đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Xecapcuu115.com sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

5. Thời gian giao xe

· Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
· Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xe xin vui lòng liên hệ hotline của Xecapcuu115.com để nhân viên của Xecapcuu115.com có thể trợ giúp cho Khách hàng.